top of page

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

I. Informații generale

Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“RGDP”) impune în sarcina operatorilor de date să stabilească limitele pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează.

 

În cuprinsul prezentei politici termenii de mai jos au înțelesul de mai jos.

"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal sau asupra seturilor de Date cu Caracter Personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prezenta politică se aplică Datelor cu Caracter Personal ale Clienților Complex Sportiv Titan („Operatorul”) și angajaților acestuia, precum și oricăror altor categorii de Date cu Caracter Personal prelucrate de către Operator, indiferent de suportul care le conține: pe hârtie sau pe suport electronic.

În aplicarea principiului de legalitate, echitate și transparență, precum și a celui de reducere la minim a datelor, la anumite perioade de timp, Operatorul:

 1. anonimizează complet datele a căror procesare nu mai este necesară pentru relația cu Clientul, angajatul sau oricare alte categorii de persoane fizice ale căror Date cu Caracter Personal sunt prelucrate de către Operator (și le păstrează în această formă anonimizată pentru scopuri statistice și de cercetare);

 2. șterge datele potrivit perioadelor de stocare prevăzute de lege, astfel cum este descris în cele ce urmează.

Scopul acestei politici este de a stabili, pentru fiecare categorie de date în parte, perioadele pentru care acestea sunt stocate și procedura aplicată la sfârșitul acestei perioade: ștergerea sau anonimizarea.

Pentru stabilirea perioadelor de stocare a Datelor cu Caracter Personal au fost luate în considerare următoarele:

 1. termenele legale de păstrare a documentelor prevăzute în legislația română, acolo unde aceasta le indică în mod specific;

 2. motivele pentru care Datele cu Caracter Personal au fost colectate;

 3. perioadele necesare, în mod rezonabil, pentru îndeplinirea oricărei necesități de afaceri sau de relații de muncă, inclusiv pentru prevenirea unui potențial litigiu;

 4. măsurile tehnice și organizatorice implementate pentru prelucrarea și stocarea Datelor cu Caracter Personal.

 

Termenele de stocare prevăzute mai jos vor fi mai scurte în măsura în care Clientul, angajatul sau oricare altă persoană fizică ale cărei Date cu Caracter Personal sunt prelucrate de către Operator își exercită dreptul la ștergerea Datelor cu Caracter Personal și unul sau mai multe din motivele prevăzute de articolul 17 al RGDP este aplicabil.

Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai Date cu Caracter Personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Pentru îndeplinirea acestei obligații se ia în considerare volumul de date colectate, gradul de prelucrare a acestora, perioada lor de stocare și accesibilitatea lor.

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Complex Sportiv Titan S.R.L. cu sediul în București, str. Drumul Gura Siriului nr. 91, sector 3, în calitate de operator de date.

 

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.complexsportivtitan.com, (denumit în continuare „Site”).

II. Informațiile pe care le colectăm, stocăm, utilizăm (informații pe care dumneavoastră le furnizați)

Informațiile pe care le colectăm, stocăm și utilizăm sunt următoarele:

 • Numele și prenumele membrilor Complex Sportiv Titan;

 • Codul numeric personal al membrului (necesar pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale);

 • Numele și prenumele părintelui/tutorelui legal al membrului (dacă membrul este minor), precum şi semnătura acestuia (dacă membrul este minor);

 • Adresa domiciliului/reședinței membrului;

 • Datele de contact, respectiv adresa de e-mail şi numărul de telefon al membrului;

 • Sexul membrului;

 • Data nașterii membrului;

 • Imaginea membrului colectată prin intermediul camerelor de supraveghere, precum și prin intermediul fotografiilor realizate la diferite evenimente organizate de către Complex Sportiv Titan;

 • Fotografia încărcată în contul de membru;

 • Semnătura membrului;

 • Data și ora sosirii/părăsirii Complexului Sportiv Titan;

 • Numele complet și data de naștere a copiilor membrului (dacă este cazul);

 • Date privind starea de sănătate (în cazul suspendării abonamentului pentru motive de sănătate) a membrului;

 • În cazul în care nu sunteți membru şi primiți o invitație cadou din partea unui membru Complex Sportiv Titan, va trebui să vă prelucrăm datele cu caracter personal menționate anterior pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de serviciile noastre;

III. Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

Procesăm informațiile colectate, inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă putea oferi servicii fitness și de sănătate;

 • Pentru monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului site-ului web;

 • Pentru menținerea și îmbunătățirea relației cu dumneavoastră;

 • Pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu informațiile solicitate prin intermediul formularelor de contact;

 • Pentru desfășurarea campaniilor de publicitate;

 • Pentru a asigura respectarea Politicii de Confidențialitate, precum și a conformității cu legile și reglementările aplicabile pentru protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței site-ului web al Complex Sportiv Titan.

*Angajații, furnizorii și agenții Complexului Sportiv Titan au acces la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm, dar utilizarea se limitează la îndeplinirea sarcinilor lor, în conformitate cu motivul prelucrării. Angajații noștri, furnizorii și agenții care au acces la datele cu caracter personal ale dumneavoastră trebuie să păstreze aceste informații confidențiale și nu li se permite să le folosească în alte scopuri decât pentru a vă permite să accesați și să beneficiați de serviciile oferite de Complex Sportiv Titan, precum și să utilizați site-ul web www.complexsportivtitan.com.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Complex Sportiv Titan S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor si temeiurile, acestea fiind limitate în timp la trei ani de la încetarea perioadei contractuale.

V. Drepturile Membrului/Clientului

Drepturile de care beneficiază un membru sunt următoarele:

 • Dreptul de acces la datele colectate; aveți dreptul de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;

 • Dreptul la rectificarea datelor; aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor; aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

 • Dreptul de a obiecta; aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru;

 • Dreptul la portabilitatea datelor; aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

 • Dreptul la retragerea consimțământului; în situațiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere;

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru; în România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”).

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@complexsportivtitan.com.

 

* Putem actualiza această politică de confidențialitate ocazional și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-ul www.complexsportivtitan.com. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această politică de confidențialitate. Vă rugăm să consultați această politică de confidențialitate periodic pentru orice modificări.

Ultima actualizare: 01.11.2023

Puteți descărca prezenta Politică de confidențialitate de aici.

bottom of page